Logo AC
Magma HCM – moderní informační systém pro efektivní HR

Moderní informační systém pro efektivní HR

 

Magma HCM (Human Capital Management) je moderní informační systém, který plně podporuje práci s lidskými zdroji, což patří mezi nejdůležitější oblasti řízení firem a organizací. Více než 20 let pomáháme klientům optimálně zvládnout firemní procesy díky aplikaci, vyvíjené přímo v AUTOCONTu. Samozřejmostí je fungování v souladu s českou i slovenskou legislativou.

Díky své funkcionalitě, vlastnostem a schopnostem se Magma HCM dokáže přizpůsobit potřebám jak podniků různých velikostí a zaměření, tak institucí či úřadů. Rozdělení funkcionality do 3 edic umožňuje postupné pořízení funkcionality dle aktuální potřeby zákazníka. Licence pro každou edici obsahuje kompletní funkcionalitu. Zákazník tak dostává vše, co ke své práci potřebuje, a to bez jakéhokoliv dalšího navyšovaní nákladů.

V systému je možné samostatně zpracovávat agendu pro více nezávislých účetních subjektů i skupiny firem, což optimalizuje cenu. Systém má kromě české verze i slovenskou a anglickou jazykovou mutaci.

Magma HCM nabízí podporu především v následujících oblastech:

 • tvorba podnikové architektury
 • plánování a designing práce
 • vybavení podniku lidskými zdroji
 • rozvoj a příprava zaměstnanců
 • hodnocení, řízení výkonu a motivační systém
 • benefity a péče o zaměstnance
 • personální evidence a administrativa
 • zpracování mezd a platů

Detaily k Magma HCM v PDF

Personální administrativa

Představuje základní část systému, která je nezbytná pro všechny ostatní oblasti. Obsahuje personální evidence o zaměstnancích: od osobních údajů, přes úplnou evidenci všech aspektů pracovního poměru, až po začlenění v rámci struktury firmy. Poskytuje také funkcionalitu, která v souladu s legislativou i zažitými firemními zvyklostmi zajistí účelné a automatizované zpracování administrativy. Za oblast lidských zdrojů poskytuje potřebné přehledy a podklady firemnímu controllingu. Personalistika pracuje v reálném čase, je nezávislá na stavu zpracování mezd. Umožňuje online, nebo dokonce v předstihu, reagovat na události či změny a včas připravit podklady pro mzdy.

Výpočet mezd, platů a odměňování

Poskytuje bohatou funkcionalitu pro komplexní zpracování mezd a platů a všechny potřebné výstupy pro třetí strany: ČSSZ, zdravotní pojišťovny, penzijní a životní pojišťovny, finanční úřad, banky, statistiky. Pro automatické zpracování všech relevantních operací – kontroly výpočtů, zadaných hodnot, úplnosti dat apod. - má zabudovány potřebné mechanismy. Spolupracuje s externími systémy – docházka, stravovací a výrobní systémy a další. Umožňuje individuální zpracování i hromadné operace. Po každé provedené operaci je uživateli okamžitě k dispozici výsledek. Samozřejmostí je automatické zaúčtování mezd prováděné podle nastavených předkontací a příprava účetního dokladu pro libovolný účetní systém nebo příprava platebních příkazů pro elektronický styk s bankou.

Řídící moduly

Pomocí Magma HCM lze popsat organizaci a kategorizovat zaměstnance podle interních potřeb v návaznosti na oficiální statistiky (např. CZ ISCO) i definovat pracovní pozice. Mnoho evidenčních i vyhodnocovacích činností je automatizováno, například zadávání požadavků na výběrová řízení, převzetí úspěšného uchazeče do evidence zaměstnanců, vyhodnocování neshod mezi požadavky pracovní pozice a jejich plněním ze strany zaměstnance nebo přenos výsledků hodnotících procesů do odměňování.

Kontrolní výstupy a sestavy

Kontrolní výstupy a sestavy jsou výkonným nástrojem přípravy podkladů pro controlling, strategické i operativní rozhodování. Obsahují například analýzu pracovních míst, plánování personálních nákladů, plánování vzdělávání a rozvoje, kontroly splnění požadavků BOZP, sociální programy, sledování a vyhodnocování pracovních charakteristik zaměstnanců apod. Systém podporuje tvorbu kontingenčních tabulek.

Magma portál a workflow

Je možným rozšířením systému MAGMA HCM. Poskytuje nástroj k zjednodušení administrace personálních procesů při zachování metodického dohledu HR oddělení. Bezpečným způsobem zpřístupňuje data z personalistiky, umožňuje zapojit manažery i zaměstnance do hodnocení, průzkumu, schvalování nebo přípravy dat. Elektronické workflow významně eliminuje oběh papírových dokumentů.

Přínosy

 • Okamžitá dostupnost analytických informací z oblasti HCM ve formě přehledných reportů
 • Jednoduchá evidence a dokladování zabezpečení požadavků ISO a jiných norem
 • Praktické propojení hodnocení zaměstnanců se systémem odměňování, plánováním individuálního rozvoje nebo plánováním kariéry
 • Podpora pro plánování a analýzy personálních nákladů včetně vyhodnocování účelnosti a efektivity jejich vynakládání
 • Přehledné výstupy, konsolidované účetní doklady, rekapitulace mzdových nákladů
 • Zjednodušení a zautomatizování administrativních činností, zvýšení produktivity práce ve správě a řízení lidských zdrojů
 • Všechny údaje na jednom místě, snížení chybovosti

Výhody

 • Dlouholetý kontinuální vývoj systému, na trhu je vždy jediná aktuální verze
 • Stabilizovaný vývojový tým disponuje komplexní znalostí vývojového prostředí
 • Rozvoj systému podle vývojových trendů v personální oblasti
 • Flexibilní zlepšování funkcionality podle potřeb uživatelů
 • Praxí ověřený spolehlivý provoz v podnikatelských subjektech různého typu
 • Jednoduchá administrace a správa aplikace, uživatelská parametrizace
 • Množství relevantních standardních sestav a výstupů, jednoduchá tvorba vlastních sestav
 • Integrace modulů, jediná údajová základna
 • Intuitivní ovládání, uživatelsky příjemné prostředí
 • Podpora single–sign–on (SSO) nebo LDAP s využitím centrální služby Active Directory
 • Propojitelnost s IDM nebo DMS

Potřeby uživatelů a nové trendy

Z každodenního kontaktu se zákazníky v rámci servisu, hotline podpory, procesního i legislativního poradenství, máme cennou zpětnou vazbu a podněty k dalšímu rozvoji.

Které potřeby rezonují nejčastěji:

 • Rozsáhlá funkčnost Magma HCM = rozsáhlé menu
 • Větší specializace uživatelů prostřednictvím rolí – uživatel odpovídá jen za svou část HR – zejména u větších subjektů
 • Potřeba rychlého zaškolení nových uživatelů
 • Potřeba hlídat důležité úkoly a termíny
 • Přístup k informacím z jednoho místa

Prostředí Magma HCM je:

 • Osobní – každá role má „svoji“ Magmu
 • Čisté – jednotný čistý design všech obrazovek
 • Přehledné – menu ve stylu pásu karet Office aplikací
 • Efektivní – vše na jednom místě - úkoly, oznámení, oblíbené funkce, odkazy atp.
 • V souvislostech – informace a funkce k záznamu vždy po ruce
 • Funkční – každou novou funkcionalitu důkladně otestujeme

Prodej řešení formou pravidelné služby

Každý zaměstnavatel řeší personální a mzdové procesy. Vedení firmy při zajištění těchto procesů bývá často postaveno před nelehkou volbu – pořídit si vlastní personální systém a vlastní zdroje, nebo část procesů – zejména mzdové zpracování, zajišťovat externími zdroji. Nevýhodou externího zpracování, obzvlášť pro větší firmy, je absence dat, která jsou u zpracovatele.

Řešením eliminujícím všechny zápory může být pořízení personálního a mzdového systému Magma HCM formou služby provozované v AC CLOUDu, které nabízí zákazníkovi řadu výhod. Platí za prostor a služby, které doopravdy potřebuje. Počet uživatelů i funkcionalitu personálního systému přizpůsobuje aktuálnímu stavu a velikosti firmy.

AUTOCONT může zabezpečit provoz serverů, správu systému a uživatelů i vlastní zpracování mezd. Díky řešení v cloudu využívá zákazník veškerou potřebnou funkcionalitu, včetně řídící personalistiky a má pod kontrolou všechna svoje data, včetně mzdových. Vnitřní architektura Magma HCM umožňuje jednoduše a bezpečně rolovat řešení do cloudu pro partnery, kteří jsou samostatné účetní subjekty tak, aby byla zajištěna jejich autonomie z hlediska metodiky personálního řízení i dostupnosti dat. Proto je toto řešení vhodné i pro velké společnosti holdingového typu.

Outsourcing zpracování mezd

Mzdová oblast je citlivá na přesnost i na práci s důvěrnými informacemi v rámci organizace. Legislativní prostředí v České republice je složité, ne-li nepřehledné, zaměstnavatel riskuje při pochybení vysoké pokuty ze strany úřadů. Rostoucí počet firem proto považuje za výhodné přenechat odpovědnost za správnost mzdového zpracování na dodavateli.

AUTOCONT s vlastním personálním a mzdovým systémem Magma HCM může nabídnout víc než agentury zabývající se zpracováním mezd. Systém máme pevně v rukou a dokážeme pružně reagovat na požadavky ze mzdové oblasti pro různé typy firem. Máme know-how a zkušenosti z provozu mezd u zákazníků. Naše znalost legislativy je garancí korektního zpracování mezd. Všechny tyto přínosy ještě umocňuje možnost dodávky personálního systému Magma, který zákazníkovi ulehčí přípravu podkladů pro měsíční zpracování výplat.

Ideální je provozovat systém formou služby v prostředí AC CLOUD, kdy zákazník nemá starost o IT infrastrukturu a má vlastní přístupy k mzdovým datům, jejichž zpracování zajišťujeme. Tuto výhodu ztrácí v případě externího zpracování na externím úložišti dat. V rámci implementace služby se zákazníkem detailně nastavíme rozsah dodávaných prací, který ovlivňuje cenu zpracování jedné výplaty. Cena služby se odvíjí od počtu skutečně zpracovaných výplat v měsíci.

Úvodní obrazovka (Centrum role)
Personální administrativa
Organizační struktury a pracovní místa
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Statistiky a controlling

Donghee Czech, s. r. o.

V automobilové výrobě Magma HCM řeší vzdělávaní zaměstnanců, evidenci výběrových řízení a uchazečů o zaměstnání. Byl rozšířen i na mzdy a veškerou personální administrativu.

Město Nové Město na Moravě

Zákazník kladl při dodávce personálního a mzdového systému důraz zejména na vnitřní integraci úřadu a zefektivnění provozu Městského úřadu i podřízených organizací.

Prima Banka Slovensko, a. s.

Magma HCM podporuje komplexně procesy řízení lidských zdrojů. Aplikace je plně integrovaná do systému přísných bezpečnostních politik banky.

Žilinský samosprávný kraj

IS Magma HCM je provozován pro samotný úřad a řadu zařízení v jeho působnosti, tedy organizací z oblasti školství, kultury a sociálních služeb.

PPS Group, a. s., Detva

Strojírenské společnosti se 1400 zaměstnanci umožnila Magma HCM zvládnout mzdovou problematiku směnného provozu vč. hodnotícího systému pro výrobní dělníky s vazbou na mzdy.

SES, a. s.

Výrobce parních kotlů zaměstnává 2200 zaměstnanců. Příchodem nového, moderního řešení Magma HCM nastala razantní inovace v rychlosti zpracování údajů a procesů v řídící personalistice.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš

IS Magma HCM řeší personální administrativu a mzdovou agendu lékařů, zdravotních sester a ostatních zaměstnanců v zdravotnictví se všemi specifikami odměňování každé skupiny.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

IS Magma HCM zabezpečuje veškerou personální a mzdovou agendu pro všechny zaměstnance hydrometeorologického ústavu, včetně více než 1000 pozorovatelů v celé SR.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IS Magma HCM zajišťuje personální a mzdovou agendu pro zaměstnance v státní službě podle zvláštních předpisů a poskytuje podporu pro personální řídící a plánovací procesy ministerstva, se zapojením manažerů a zaměstnanců přes portál.

Mazars Slovensko, s. r. o.

Nadnárodní společnost působící v oblasti poskytování auditorských, účetních a poradenských služeb používá IS Magma HCM pro poskytování služeb mzdového účetnictví svým zákazníkům.